Seitan Gyro

Seitan Gyro

12

(vg) caramelized onions with lettuce, tomato, and 'tziki' on a pita